@sudo 因爲XsDen除咗自由討論,重有自治,社區氛圍一開始就篩選咗一次,依據提案制度,Citizens理論上可以無理由刪任何言論(祇要通過公投有社區共識)。另一個角度,唔係大家都唔鍾意嘅內容,基本上會一直保留,針對內容自身嘅基本規則係儘可能少。如果以後大家想增加針對內容嘅規則,可以提案。